Home » Entomology » Butterflies (Papilionoidea) » Swallowtails (Papilionidae) » Eastern Giant Swallowtail (Papilio cresphontes)

Eastern Giant Swallowtail (Papilio cresphontes)

Largest butterfly in North America